Pet Doppler

  Pet Doppler

  เครื่องวัดความดันโลหิต สำหรับสัตว์  

  • ใช้เทคนิค Ultrasonic Doppler โดยเปลี่ยนความเร็วของเลือดให้เป็นเสียง ร่วมกับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบเข็ม เพื่อกำหนดหาค่า Systolic 
  • สามารถปรับระดับความดังของเสียง และต่อกับหูฟังภายนอกได้
  • หัวตรวจความถี่ไม่น้อยกว่า 8 Mhzมีขนาดเล็ก สามารถพันให้ยึดติดกับผิวหนังบริเวณที่ตรวจได้ง่าย 
  • สามารถวัดความดันได้ ตั้งแต่ 0-300 mmHg  มี NIBP Cuff 5 ขนาด สำหรับการใช้งาน
Visitors: 154,732