เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับสัตว์ BC-2800 Vet (3-Part Diff)

เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ สำหรับสัตว์ BC-2800 Vet (3-Part Diff)

  • CBC+DIFF for Cat, Dog, Horse, Mouse, Rat, Rabbit, Cow and Monkey;
  • Additional Eos% measurement for dog and cat.
  • 13 pre-defined animal species + 3 programmable animals on request
  • Fully automated, compact, flexible and low cost
  • Throughput: 25 samples per hour
  • Automatic sample probe cleaning
  • Huge data storage of 10, 000 results with histograms
Visitors: 154,732